Vedtægter

Vedtægterne kan hentes her: Vedtægter


VEDTÆGTER FOR TIF GOLF

§ 1. Tilhørsforhold 

Tikøb Golf er en underafdeling af Tikøb Idrætsforening (T.I.F.) og dermed underlagt de til enhver tid gældende love for T.I.F.

§ 2. Formål 

Tikøb Golf har til formål at fremme og udvikle interessen for Golf på et niveau der giver mulighed for en bred tilslutning.

§ 3. Afdelingsgeneralforsamling 

1. Afdelingsgeneralforsamlingen er Tikøb Golf afdelingens øverste myndighed i alle afdelingens anliggender.
2. Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes hvert år i januar, umiddelbart før ordinær generalforsamling i T.I.F.
3. Afdelingsgeneralforsamlingen skal for at være lovligt indkaldt, bekendtgøres i relevant lokal avis/dagblad, samt på Tikøb Golfs hjemmeside, www.tikob-golf.dk, eller pr mail, senest 14 dage før Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes.

4. Forslag Skal være formanden i hænde senest 8 dage før afdelingsgeneralforsamlingen
5. Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling skal indeholde følgende:

(1) Valg af dirigent.
(2) Bestyrelsens og fagudvalgenes beretninger.
(3) Godkendelse af beretninger
(4) Kassereren aflægger regnskab samt budget.
(5) Fastsættelse af kontingent.
(6) Green-fee fastsættes af bestyrelsen.
(7) Indkomne forslag.
(8) Valg af:
a. Formand (lige år)
b. Næstformand (ulige år)
c. Kasserer (ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
e. 1 Suppleant til bestyrelse
f. 1 Revisor
g. 1 Revisorsuppleant

(9) Eventuelt

6. Afdelingsgeneralforsamlingen ledes af den valgte dirigent og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt der fremsættes anmodning herom.  I tilfælde heraf foreslår medlemmerne eller dirigenten 2 medlemmer til stemmeudvalg.
8. Almindelig stemmeflertal er afgørende, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
9. Stemmeberettigede er medlemmer af T.I.F. Golf som er fyldt 16 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
10. Ved stemmelighed ved personvalg skal omvalg finde sted. Hvis der stadig konstateres stemmelighed skal omvalg finde sted. Hvis der stadig konstateres stemmelighed skal lodtrækning finde sted.
11. Alle tillidsposter er ulønnede

§ 4. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. 

1. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, og skal uopholdeligt indkaldes når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling er underkastet de samme bestemmelser med hensyn til varsel etc. som ordinære.

§ 5. Medlemmer 

1. Medlemmer af Tikøb golf er personer der er optaget på T.I.F. Golfs medlemsliste. Optaget på T.I.F. Golfs medlemsliste er personer der har indbetalt skyldig kontingent
2. Personer opført på T.I.F. Golfs venteliste er ikke at betragte som værende medlemmer.
3. Såfremt bestyrelsen anser det nødvendigt at afvise en optagelse eller ekskludere et medlem, skal begrundelse meddeles skriftlig senest 14 dage efter førstkommende bestyrelsesmøde.
4. Følgende har fortrinsret på venteliste:
4.1. Ægtefælle til et medlem.
4.2. Forældre til et juniormedlem
4.3. Juniorer optaget direkte som medlemmer.
4.4. Medlem som er overgået til Passivt medlem.

§ 6. Ledelse

 1. TIF Golf afdelingen ledes af en bestyrelse i forening og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.
 2. Den daglige ledelse udmøntes gennem fagudvalgene under ledelse af det konstituerede bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig over for bestyrelsen.
 3. TIF golf tegnes ved formanden og bestyrelsen i forening, og vedr. økonomien af kassereren og formanden efter samråd med bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen hæfter ikke personligt, men TIF Golf hæfter med sin formue overfor kreditorer.
 5. Bestyrelsesmøder skal afholdes så ofte et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. Sekretæren er forpligtet til at indkalde bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 7. I tilfælde af afstemning med stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, – i dennes fravær er det næstformanden.
 8. Bestyrelsen er ansvarlig for de enkelte fagudvalg.
 9. Bestyrelsen vælger selv sin sekretær.
 10. Sekretæren fører referat fra såvel afdelingsmøder som bestyrelsesmøder. Referatet oplæses ved næste mødes begyndelse til godkendelse og underskrives af fremmødte medlemmer af bestyrelsen.
 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men skal som minimum afholde 4 årlige bestyrelsesmøder med baggrund i en udsendt dagsorden.
 12. I forretningsordenen kan bestyrelsen fastlægge faste emner, der skal behandles på det enkelte bestyrelsesmøde.

§ 7. Fagudvalg

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med relevante fagudvalg. Bestyrelsen fordeler fagudvalgene mellem sig med baggrund i deres kompetencer.
 2. Udvalgsformanden (bestyrelsesmedlemmet) vælger i samråd med bestyrelsen de personer, der er nødvendig for at løse fagområdets opgaver.
 3. Udvalgsformanden (bestyrelsesmedlemmet) udarbejder, til godkendelse af bestyrelsen, en handlingsplan, med budget for sit fagområde.
 4. Udvalgsformanden (bestyrelsesmedlemmet) informerer bestyrelsen, såfremt der er afvigelser til handlingsplanen, af en størrelse udover det aftalte, mellem udvalgsformanden og bestyrelsen.

§ 8. Drift af “Hytten

 1. Bestyrelsen sørger for drift og vedligeholdelse af “Hytten”, i samråd med den ansvarlige repræsentation for tennisklubben

§ 9. Regnskab og revision 

 1. Afdelingens regnskabsår er fra 1.10 til den 30.9
 2. Afdelingens regnskab fremlægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling.
 3. På afdelingsgeneralforsamlingen vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. De vælges hvert år på afdelingsgeneralforsamlingen.
 4. Revisoren skal kontrollere såvel kasse- som alle øvrige beholdningers tilstedeværelse.
 5. Revisoren har ret til, når som helst, at foretage uanmeldt revision af foreningens midler.

§ 10. Afdelingens vedtægter og alm. Ordensregler.

 1. Match & HCP udvalget udarbejder udkast til regler for tilladelse til spil på banen. Ovennævnte udkast til regler skal behandles og godkendes af bestyrelsen.
 2. Match & HCP udvalget koordinerer aktiviteter der vedrører anvendelse af banen med TIFs fodboldafdeling
 3. Match & HCP udvalget koordinerer afviklingen af bestyrelsestilladte arrangementer på banen.
 4. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde afdelingens love samt de regler og forordninger, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenlige, overtrædelse heraf kan medføre eksklusion af Tikøb golfafdeling.
 5. Et ekskluderet medlem kan appellere kendelsen til kommende afdelingsgeneralforsamling.
 6. Alt hvad disse love ikke foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse under ansvar overfor afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 11. Golfafdelingens opløsning
Tikøb golfafdelings opløsning, kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger, med ikke under 8 dages mellemrum.


Vedtaget på afdelings generalforsamlingen i Tikøb Golf den 10.01.2017

Følgende ændring til vedtægter af den 14. januar 2014 blev vedtaget af ordinære Afdelings generalforsamlingen den 10 januar 2017.

Ad.§ 3.5.8.e)

(*) 1 Suppleant til bestyrelse.